O NAŠEJ ŠKOLE

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola

Slovenská národnostná základná
škola v Dunaeďháze

OM: 201014

Program pre školy vyučujúce slovenčinu ako  predmet

Cieľom slovenskej národnostnej vyučby je získanie takých komunikatívnych schopností, aby žiaci boli schopní osvojiť standardnú hovorovú podobu slovenského jazyka.

Specifickým cieľom je:

  • vytvorenie a prehlbenie národnej identity
  • vytvorenie kladného vzťahu k slovenskej kultúre a národným tradíciam.

Konkrétne ciele a úlohy:

  • vzbudiť záujem detí o slovenský jazyk a kultúru
  • vytvoriť u nich kladný vzťah k slovenskému jazyku, k celoslovenskej i národnostnej kultúre
  • motivovať ich k pestovaniu a zachovávaniu národnostných tradícií
  • dospieť k tomu, aby žiaci nadobudli odvahu a sebavedomie v rámci postupného osvojovania slovenského jazyka
  • dosiahnuť, aby žiaci boli schopní používat ústnu podobu spisovnej slovenčiny
  • treba rozvíjať ich komunikatívne shopnosti a zručnosti tak, aby po ukončení 8. ročníka mohli urobiť základnú a po ukončení 10. ročníka strednú skúšku zo slovenského jazyka (jazykové skúšky nie sú povinné)
  • dosiahnuť u žiakov taký stupeň jazykovej kompetencie, aby po ukončení 8. ročníka mohli pokračovať vo svojich stúdiach na bilingválnych školách (cieľom je dosialnutie bilingválnosti).